พิธีพระราชทานรางวัลเทพทอง

ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๗
รางวัลทรงเกียรติ พระราชทานสำหรับนักวิทยุโทรทัศนและวิทยุ์กระจายเสียงดีเด่น
โดยสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์