"บุญ"คืออะไร คำตอบก็คือ บุญ หมายถึงการ"ให้" หรือการทำสิ่งที่ดี ลักษณะของบุญ มี 2 แบบคือ "อามิสบูชา" และ "ปฏิบัติบูชา"

อามิสบูชา หมายถึง การบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือพระสาวกด้วยเครื่องบูชาต่างๆ นับตั้งแต่ ถวายภัตตาหาร ผลไม้ ยารักษาโรค ดอกไม้ ธูปเทียน หรือสักการะด้วยเครื่องหอมต่าง ๆ

ส่วนการปฏิบัติบูชา หมายถึง การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบด้วยการสวดมนต์ หรือการถือศีล รักษาศีล การทำจิตใจให้ผ่องใสไม่มัวหมอง การรู้กำหนดจิต ไม่ว่าจะนั่ง เดิน ยืน หรือนอน

ทำบุญด้วยการถวายผ้าสบงจีวร แก่พระสงฆ์ หรือ บริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ทำให้ท่านไม่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม และยังมีภูมิต้านทานให้รอดพ้นจากอากาศหนาว หรือร้อนที่เปลี่ยนไปตามฤดูได้
ทำบุญด้วยการตักบาตรพระสงฆ์ หรือบริจาคอาหารให้เป็นทาน ทำให้ไม่ขาดแคลนอาหารการกิน ไม่อดอยากหรือหิวโหย มีกินมีใช้อยู่เสมอ
ทำบุญด้วยยารักษาโรค ท่านจะไม่เจ็บป่วยง่าย มีสุขภาพดี
ทำบุญด้วยไฟ ไฟฉาย เทียน เมื่อท่านประสพปัญหาชีวิตก็จะมีหนทางแก้ไข มีช่องทางเป็นแสงสว่างแก่ชีวิต ไม่อับจนหนทาง ไปทางใดก็จะมีผู้ช่วยเหลืออยู่เสมอ
ทำบุญด้วยการให้ชีวิต เช่นปล่อยปลา ท่านจะแคล้วคลาดจากอุบัติภัยต่าง ๆ จากผลบุญที่ช่วยเหลือผู้อื่นไว้
ทำบุญด้วยการบริจาคโลหิต นอกจากจะมีผิวพรรณผุดผ่อง มีเลือดฝาดดี โรคภัยเกี่ยวกับระบบเลือดจะไม่แผ้วพาน
ทำบุญด้วยการบริจาคดวงตา จะมีดวงตาที่แจ่มใส ไม่มืดมัว หรือตาบอด ด้วยอานิสสงฆ์ที่ตั้งใจบริจาคดวงตานั้น
ทำบุญด้วยเงิน ไม่ว่าจะเป็นการทอดผ้าป่า ทอดกฐิน หรือช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากด้วยเงิน ก็จะทำให้ท่านไม่ขาดแคลนเงินที่จะใช้จ่าย มีกินมีใช้ตลอดไป